Вакансии

26 ноября 2017 г.

                                                                                                                                                                                                                   

Instituția Publică Liceul Teoretic “Nicolae Milescu Spătarul” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare pedagogice, care au desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, cunosc limba română, sunt apţi (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei şi nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct în educaţie vor prezenta, la Instituţia Publică Liceul Teoretic “ Nicolae Milescu Spătarul ”, personal sau printr-un reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării pe pagina DGETS a anunţului, următoarele acte:

1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director si director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copia/copiile actului/actelor de studii;

4. Copia carnetului de muncă;

5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiaşi Regulament;

6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;

7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Actele vor fi depuse la Instituţia Publică Liceul Teoretic “ Nicolae Milescu Spătarul ” în anticameră, între orele 9:00 – 15:00.

Informaţii suplimentare puteţi obţine:

Telefon de contact: (+373) 022 324900, 022 325911.

e-mail: nmspataru@gmail.com

Data limita de depunere a dosarelor – 26.12.2017